Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Shop Lôi Nhã V

Giới Thiệu

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 11/05/2018.
  • Đối tượng: Các bài thủ có nhân vật thứ 2.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung: 
    • Khi mua 50 gói chắc chắn nhận 1 lá bài phẩm chất UR.
    • Mua gói 50 có tỉ lệ được tặng thêm lá bài.
    • Có thể sử dụng Phiếu Rút Bài Lôi Nhã để thay thế Gold.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5