Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Shop Thần Tích - Lôi Nhã IV

Giới Thiệu

  • Đối tượng: Các bài thủ có nhân vật thứ 2.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Shop Thần Tích Lôi Nhã IV

 

Từ sau bảo trì ngày 27/04/2018, Yugi H5 cập nhật Shop Lôi Nhã 4:

  • Sử dụng Lôi Nhã Vàng để đổi lá bài trong shop.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5