Cập nhật 01/09

Từ 01-09-20

Cập Nhật Bộ Lọc Thư Viện

Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngay 01/09/2020

-  Thêm các mục lọc bài của bài phép, bài bẫy, bộ bài thêm trong thư viện và bộ bài.