Cập nhật 05/01

Từ 05-01-21

Di Tích Bổ Trợ II

► Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 05/01/2021
► Đối tượng tham gia: Người chơi VIP 1 trở lên
► Cách tham gia: Vào giao diện Tiệm BàiDi Tích Bổ Trợ II

► Nội dung:
• Sở hữu đủ số lượng Mảnh Hồn Viễn Cổ và Mảnh Vỡ Ký Ức yêu cầu sẽ có thể đổi bài.
• Các lá bài có thể đổi không giới hạn số lượng.

► Gói Bài:


Hình ảnh các lá bài: