Cập Nhật Mới (25/05 - 07/06)

Từ 25-05-18 đến 07-06-18

Shop Hư Vô Lôi Nhã IV

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 25/05/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung:
    • Shop Hư Vô: Đổi bài hiếm trong Cửa Hàng Hư Vô Lôi Nhã.
    • Dùng Vi Mạch Đa Chiều đổi bài, mỗi lá bài chỉ đổi được 1 lần duy nhất.
    • Vi Mạch Đa Chiều nhận được trong các hoạt động.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5