Chuỗi Cập Nhập Ngày 01/02/2019

Từ 30-01-19 đến 20-02-19

Lời Chúc May Mắn Đầu Năm

  • Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 01/02/2019 – 23:59 ngày 10/02/2019
  • Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ Yugi H5

-Nhấp hoạt động:

-Để vào giao diện

  Ngày 1:

 .Online 30 phút: nhận Hoa Mai * 1 – Thẻ Quyết Đấu * 2 – Gold * 2000

 .Online tiếp 60 phút: nhận Hoa Mai * 2 – Bình Phong Ấn * 3 – Sinh Tử Lệnh * 2

 .Online tiếp 90 phút: nhận Hoa Mai * 3 – Thiệp Mời Thi Đấu * 3 – Chúc Mừng * 1

  Ngày 2:

 .Online 30 phút: nhận Hoa Mai * 1 – Thẻ Quyết Đấu * 2 – Gold * 2000

 .Online tiếp 60 phút: nhận Hoa Mai * 2 – Bình Phong Ấn * 3 – Sinh Tử Lệnh * 2

 .Online tiếp 90 phút: nhận Hoa Mai * 3 – Thiệp Mời Thi Đấu * 3 – Năm Mới * 1

  Ngày 3:

 .Online 30 phút: nhận Hoa Mai * 1 – Thẻ Quyết Đấu * 2 – Gold * 2000

 .Online tiếp 60 phút: nhận Hoa Mai * 2 – Bình Phong Ấn * 3 – Sinh Tử Lệnh * 2

 .Online tiếp 90 phút: nhận Hoa Mai * 3 – Thiệp Mời Thi Đấu * 3 – Yugi 2019

*Khi tích lũy đủ 3 mảnh ghép; “Chúc Mừng” + “Năm Mới” + “Yugi 2019”, bài thủ có thể đổi được lá bài Chất Hưng Phấn


  • Note:

.Quá thời gian sự kiện nếu bài thủ không đổi thì sự kiện sẽ đóng và bài thủ sẽ không có cách nào khác để đổi

.Bài thủ tích lũy thiếu mảnh sẽ không thể ghép mảnh để nhận thưởng, sự kiện sẽ không có báo danh bù

.Hoạt động kết thúc, các vật phẩm sẽ bị xóa khỏi Hộp ma Thuật