Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Quà Trở Về

  • Thời gian sự kiện: sau bảo trì ngày 04/01/2019 – vĩnh viễn
  • Đối tượng: tất cả bài thủ Yugi H5
  • Điều kiện nhận thưởng:

-Tất cả bài thủ trước đây đã nhận quà trở về, sau khi cập nhật sự kiện này sẽ được nhận quà lại

-Có 5 mốc nhận thưởng quả trở về, 1 tài khoản chỉ nhận được 1 trong 5 mốc thưởng:

o   Không đăng nhập game liên tục hơn 7 ngày

o   Không đăng nhập game liên tục hơn 14 ngày

o   Không đăng nhập game liên tục hơn 21 ngày

o   Không đăng nhập game liên tục hơn 30 ngày

o   Không đăng nhập game liên tục hơn 40 ngày

-Tính từ khi không đăng nhập game liên tục tới ngày đăng nhập lại, đạt đủ điều kiện nào thì chỉ xuất hiện sự kiện “Quà Trở Về” mốc đó

-Nếu không đăng nhập liên tục hơn 7 ngày, sau đó đăng nhập vào game thì sẽ thấy quà mốc 7 ngày trở về. Dù có nhận thưởng hay không thì các mốc quà trở về khác cũng sẽ không xuất hiện

  • Quy tắc nhận thưởng
Yugi H5