Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Avatar Chibi

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Skin.
  • Nội dung:
    • Dùng Pha Lê Linh Hồn để mua avatar. Pha Lê Linh Hồn được đổi trực tiếp từ Gem hoặc thông qua các sự kiện.
    • Sau khi mua mới Avatar, chọn nhân vật mình cần vào vào Đổi Hình Đại Diện để trang bị.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5Dùng Pha Lê Linh Hồn để mua Avatar

 

Yugi H5Nhấp Đổi hình đại diện để trang bị Avatar mới

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5