Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

Đăng nhập nhận thưởng

  • Thời gian: 7 ngày đầu server mới
  • Nội dung:Mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 lần điểm danh

-Ngày trước không điểm danh sẽ không nhận lại được

-Ngày nào nhận thưởng ngày đó

  • Cách Thức Tham Gia: Vào giao diện Điểm danh để nhận thưởng
-Đăng nhập ngày 1

-Đăng nhập ngày 2

-Đăng nhập ngày 3

-Đăng nhập ngày 4

-Đăng nhập ngày 5

-Đăng nhập ngày 6

-Đăng nhập ngày 7