Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

Gói Bài Giới Hạn

Thời gian: 7 ngày đầu server mới

Nội dung:Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi sử dụng Gem mua các mốc nhất định sẽ được nhận thưởng tương ứng. Mỗi gói quà chỉ mua được 1 lần trong giao diện này bằng Gem.

Cách Thức Tham Gia: Vào giao diện hoạt động tiến hành mua gói, có 2 loại gói Giới Hạn

-Gói Giới Hạn 1: Gold
-Gói Giới Hạn 2: Bình Phong Ấn


  • Gói Giới Hạn 1:

    Tốn 100 Gem nhận

    Tốn 200 Gem nhận 

    Tốn 500 Gem nhận

    Tốn 1000 Gem nhận 

    Tốn 5000 Gem nhận 

    Tốn 10.000 Gem nhận

 

  • Gói Giới Hạn 2

    Tốn 100 Gem nhận

    Tốn 200 Gem nhận 

    Tốn 500 Gem nhận 

    Tốn 1000 Gem nhận  

    Tốn 5000 Gem nhận 

    Tốn 10.000 Gem nhận