Phiên Bản Mới 21.07

Từ 21-07-20

Gói Bài Lôi Nhã XXIII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 21/07/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Gói Bài Lôi Nhã

 

 

Gói Bài: