Update 04/08

Từ 04-08-20

Hư Vô Lôi Nhã XXI

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 04/08/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Hư Vô

 

 

Gói Bài: