Update 19.11: SỰ KIỆN TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ 18-11-19

Vòng Quay May Mắn – Thám Hiểm

Vòng Quay May Mắn – Thám Hiểm

Thám Hiểm là nơi cư trú của các đấu thủ liên server

Đấu Thủ đến thăm: trong thành thám hiểm mỗi 3 giờ sẽ tạo mới một đấu thủ, tối đa có 5 đấu thủ ở lại

Thưởng Thám Hiểm:

-          Đấu Thủ Dễ rơi 1 Xu Vòng Quay

-          Đấu Thủ Thường rơi 2 Xu Vòng Quay

-          Đấu Thủ Khó rới 3 Xu Vòng Quay

-          Đấu Thủ Boss rới 15 Xu Vòng Quay


Vòng Quay May Mắn: tốn 1 Xu Vòng Quay để quay 1 lần hoặc có thể tốn 20 Gem để quay 1 lần. Tất cả quay đều có thưởng. Mỗi lần quay 1 lần sẽ nhận 1 điểm may mắn, tích đủ 400 điểm may mắn, lần quay tiếp theo sẽ nhận được 1 thẻ bài hiếm

 

Phần thưởng Vòng Quay May Mắn Tháng 12

 

Chú ý:

-          Điểm May Mắn sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng

-          Xu Vòng Quay sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng, nếu không sử dụng sẽ bị mất (sẽ không đền bù).