Update 22/06

Từ 22-06-21

Gói bài Lôi Nhã XXVII

♦ Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì ngày 22/06
 Cách tham gia: Vào giao diện Tiệm Bài → Gói Bài Lôi Nhã

 Gói Bài: