Chi tiết thẻ bài

Rồng Trắng Mắt Xanh 3 Đầu

  • Giới thiệu

   <Rồng Trắng Mắt Xanh>+<Rồng Trắng Mắt Xanh>+<Rồng Trắng Mắt Xanh>

  • Tộc
   Rồng
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   SR
  • Sao
   12
  • Tấn công
   4500
  • Phòng thủ
   3800
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá