Chi tiết thẻ bài

Cừu Đi Lạc

  • Giới thiệu

   Khi phòng thủ trên sân phe ta sẽ triệu hồi đặc biệt <Dê Con Token>.

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Cừu Đi Lạc
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Trong lượt chưa Triệu hồi/Triệu hồi đặc biệt có thể kích hoạt, Triệu hồi đặc biệt bài 2 <Dê Con Token> phòng thủ cho phe ta, sau khi khích hoạt không thể Triệu hồi/Triệu hồi đặc biệt nữa