Chi tiết thẻ bài

Phép Gây Rối

  • Giới thiệu

   Khi bài này bị phá hủy đưa vào Mộ có thể sẽ thêm vào bài trong tay lá <Gây Rối·Lục>, <Gây Rối·Vàng>, <Gây Rối·Đen>

  • Tộc
   -
  • Thuộc tính
   -
  • Từ khóa
   Gây Rối
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   0
  • Tấn công
   -
  • Phòng thủ
   -
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Phép Gây Rối
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Đưa bài này vào Mộ từ Tay/Sân sẽ kích hoạt, thêm vào bài trên Tay <Gây Rối·Lục>, <Gây Rối·Vàng>, <Gây Rối·Đen> từ Bộ Bài (trong Bộ Bài, Quái gây rối mỗi loại không đủ 1 lá thì không thể dùng)