Chi tiết thẻ bài

Chiến Thần Từ Trường

  • Giới thiệu

   Chiến Sĩ hợp thể từ Alpha, Beta, Gamma.

  • Tộc
   Đá
  • Thuộc tính
   Địa
  • Từ khóa
   Chiến Bình Nam Châm
  • Phẩm chất
   UR
  • Sao
   8
  • Tấn công
   3500
  • Phòng thủ
   3850
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá
  • Kỹ năng 1
   Triệu Hồi Dung Hợp
  • Miêu tả kỹ năng 1
   Sau khi vào Sân sẽ thêm 1 lá <Dung Hợp> vào Tay
  • Kỹ năng 2
   Lực Hút Đá Từ
  • Miêu tả kỹ năng 2
   Khi bị hiến tế, Triệu hồi đặc biệt <Chiến Binh Alpha>, <Chiến Binh Beta> và <Chiến Binh Gamma> từ Mộ