Binh Đoàn Thần Rồng đổ bộ

Từ 26-05-20

Vòng Quay May Mắn – Thám Hiểm

Thám Hiểm là nơi cư trú của các đấu thủ liên server

Đấu Thủ đến thăm: trong thành thám hiểm mỗi 3 giờ sẽ tạo mới một đấu thủ, tối đa có 5 đấu thủ ở lại

Thưởng Thám Hiểm:

-   Đấu Thủ Dễ rơi 1 Xu Vòng Quay

-   Đấu Thủ Thường rơi 2 Xu Vòng Quay

-   Đấu Thủ Khó rới 3 Xu Vòng Quay

-   Đấu Thủ Boss rới 15 Xu Vòng Quay

 

Vòng Quay May Mắn: tốn 1 Xu Vòng Quay để quay 1 lần hoặc có thể tốn 20 Gem để quay 1 lần. Tất cả quay đều có thưởng. Mỗi lần quay 1 lần sẽ nhận 1 điểm may mắn, tích đủ 400 điểm may mắn, lần quay tiếp theo sẽ nhận được 1 thẻ bài hiếm

 

Phần thưởng Vòng Quay May Mắn Tháng 6

Chú ý:

-  Điểm May Mắn sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng

-  Xu Vòng Quay sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng, nếu không sử dụng sẽ bị mất (sẽ không đền bù).