Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Cập Nhật Thưởng Hoàng Gia

► Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 27/04
► Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
► Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Thẻ Hoàng Gia-Thưởng Hoàng Gia

Thay đổi phần thưởng nhận ở các cấp của Thưởng Hoàng Gia:

Cấp Độ Thẻ

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

5

Điểm Hàng Hiệu

5

10

Điểm Hàng Hiệu

5

15

Điểm Hàng Hiệu

5

20

Điểm Hàng Hiệu

5

25

Điểm Hàng Hiệu

5

30

Điểm Hàng Hiệu

5

Cấp Độ Thẻ

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

5

Điểm Hàng Hiệu

15

10

Điểm Hàng Hiệu

15

15

Điểm Hàng Hiệu

15

20

Điểm Hàng Hiệu

15

25

Điểm Hàng Hiệu

15

30

Điểm Hàng Hiệu

25


Cấp Độ Thẻ

Tên Vật Phẩm

Số Lượng

5

Điểm Hàng Hiệu

30

10

Điểm Hàng Hiệu

30

15

Điểm Hàng Hiệu

30

20

Điểm Hàng Hiệu

30

25

Điểm Hàng Hiệu

30

30

Điểm Hàng Hiệu

50