Cập Nhật 27/04

Từ 27-04-21

Shop Hàng Hiệu

► Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 27/04
► Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
► Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Tiệm Bài → Shop Hàng Hiệu
Các mốc đổi phần thưởng của Shop Hàng Hiệu:

Tên

Nguyên Liệu Bài

Điểm Hàng Hiệu

Số Lần Tối Đa Đổi

Hũ Tham Vọng Hàng Hiệu

Hũ Tham Vọng

0

2

Bình Tham Vọng Hàng Hiệu

Bình Tham Vọng

0

3

Tạm Thời Đình Chiến Hàng Hiệu

Tạm Thời Đình Chiến

0

3

Hóa Thân Tà Thần Hàng Hiệu

Hóa Thân Tà Thần

100

2

Sấm Truyền Hư Vô Hàng Hiệu

Sấm Truyền Hư Vô

100

1

Tiên Tri Hư Vô Hàng Hiệu

Tiên Tri Hư Vô

100

2

Rồng Thần Hủy Diệt-Gandora Hàng Hiệu

Rồng Thần Hủy Diệt-Gandora

100

2

Rồng Hủy Diệt-Gandora Hàng Hiệu

Rồng Hủy Diệt-Gandora

100

2

Phù Thủy Áo Đen-Mahad Hàng Hiệu

Phù Thủy Áo Đen-Mahad

100

2

Mắt Ngân Hà-Vua Rồng Photon Hàng Hiệu

Mắt Ngân Hà-Vua Rồng Photon

100

3

• Dùng nguyên liệu bài và Điểm Hàng Hiệu để đổi. Sau khi đổi thưởng, bài Hàng Hiệu sẽ vào trong bộ bài cá nhân.
• Bài Hàng Hiệu có cách sử dụng tương tự như bài thường. Nhưng giới hạn sử dụng bài ra sân đồng thời của Bài Hàng Hiệu và Bài Bình Thường cùng tên không vượt giá giới hạn ra sân của bài đó.
• Điểm Hàng Hiệu là nguyên liệu dùng để đổi bài Hàng Hiệu trong Shop. Có thể sở hữu từ tính năng Thẻ Hoàng Gia hoặc trong sự kiện.