Cập nhật 27/10

Từ 27-10-20

HƯ VÔ LÔI NHÃ XXIII

► Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 27/10/2020
► Cách tham gia: Vào giao diện Tiệm Bài – Hư Vô
► Gói Bài: