Cập nhật 29/09

Từ 29-09-20

Gói Bài Lôi Nhã XXV

► Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 29/09/2020
► Cách tham gia:
Vào giao diện Tiệm Bài – Gói Bài Lôi Nhã

Gói Bài: