Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Di Tích Cổ Đại IX

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 09/07

Vào giao diện Tiệm Bài – Di Tích Cổ Đại

Gói Bài:


Hình ảnh các lá bài: