Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Gói Bài Lôi Nhã XIV

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 09/07

Vào giao diện Tiệm Bài – Gói Bài Lôi Nhã

Gói Bài: