Chuỗi sự kiện 09/07/2019

Từ 08-07-19

Thần Tích Lôi Nhã XI

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 09/07

Vào giao diện Tiệm Bài – Thần Tích

Gói Bài: