Gió Thơm Sắp Lùa Về

Từ 07-07-20

Bảng Đổi Điểm Ký Ức Thất Lạc

Dùng Điểm Tình Bạn để đổi thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Thưởng

Điểm Tình Bạn

Số Lần

Gold * 800

5

300

Mảnh Ghép UR * 1

10

75

Bình Phong Ấn * 5

5

300

Thẻ Vàng * 10

5

300

Đá Hư Vô * 10

10

100

Đá Di Tích * 500

1000

3

Thẻ Quyết Đấu * 3

10

100

Sinh Tử Lệnh * 3

10

100

Thiệp Mời Thi Đấu * 3

5

100

Gió Tĩnh Lặng-Caam * 1

100

3

Sóc Gió Thơm * 1

200

3

Gió Hi Vọng-Kamui * 1

100

3

Gió Thần Tốc-Reeze * 1

300

1

Thay Đổi Nâng Cấp * 1

400

1

Đập Xuống * 1

400

1

Chim Cắt Gió Thơm * 1

200

3

Lời Gửi Gió * 1

150

2