Gió Thơm Sắp Lùa Về

Từ 07-07-20

Di Tích Cao Cấp II

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 07/07/2020.

Đối tượng Tham gia: Người Chơi VIP 1 trở lên

Vào giao diện Tiệm Bài –> Di Tích Nâng Cấp

 

 

Cách thức tham gia:

-   Sở hữu đủ số lượng vật phẩm và lá bài yêu cầu sẽ có thể ghép thành.

-   Các nguyên liệu dùng để ghép thành sẽ tiêu hao và biến mất.

Gói Bài:

 
Hình ảnh các lá bài: