Gió Thơm Sắp Lùa Về

Từ 07-07-20

Mở Rộng Số Lượng Bộ Bài Tối Đa

Đối tượng tham gia: tất cả bài thủ có nhân vật trong game Yugi H5

Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngay 07/07/2020

-  Số lượng bộ bài tối đa sẽ được mở rộng lên thành 20 Bộ Bài.

-  10 Bộ Bài đầu sẽ được mở theo số lượng nhân vật đang sở hữu.

-  10 Bộ Bài sau cần dùng Gem để mở.

 

 

-  Số Gem cần để mở:

Bộ Bài

Số Gem cần

11

500

12

1000

13

1500

14

2000

15

2500

16

3000

17

3500

18

4000

19

4500

20

5000

-  Ngoài ra, số lượng bài ở bộ bài thêm cũng được mở rộng thành 30 lá bài