HOÀNG GIA SYNCHRO CẬP BẾN

Từ 14-04-20

Gói Bài Lôi Nhã XXI

Gói Bài Lôi Nhã XXI

Thời gian: Sau bao trì ngày 14/04/2020

Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ tham gia game YGH5

Vào giao diện Tiệm Bài – Gói Bài Lôi Nhã


Gói Bài: