HOÀNG GIA SYNCHRO CẬP BẾN

Từ 14-04-20

Thần Tích Lỗi Nhã XVIII

Thần Tích Lôi Nhã XVIII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 14/04/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Thần Tích

Gói Bài: