Update 09/06

Từ 08-06-20

Hư Vô Lôi Nhã XIX

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 09/06/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Hư Vô

 

 

Gói Bài: