Update 09/06

Từ 08-06-20

Thần Tích Lỗi Nhã XIX

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 08/06/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Thần Tích

 

Gói Bài: