Update 20/07

Từ 20-07-21

Di Tích Cổ Đại XXVI

♦ Thời gian diễn ra: từ sau bảo trì ngày 20/07
 Đối tượng áp dụng: Người chơi VIP 1 trở lên
 Cách tham gia: Vào giao diện Tiệm Bài → Di Tích Cổ Đại XXVI
 Nội dung:
• Tốn 3000 Gold mở 1 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 2 mảnh thẻ bài, 1 Thẻ EXP-Lớn, 2 Mảnh Hồn Viễn Cổ.
• Tốn 3000 Gem mở 10 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 20 mảnh thẻ bài, 12 Thẻ EXP-Lớn, 12 Mảnh Vỡ Ký Ức.
• Đủ 1500 mảnh thẻ bài của 1 lá bài sẽ có thể ghép và nhận thẻ bài đó.
• Có thể dùng Mảnh Hồn Viễn Cổ hoặc Mảnh Vỡ Ký Ức để thay thế cho số mảnh ghép bị thiếu.
• 1 Mảnh Hồn Viễn Cổ thay cho 1 mảnh thẻ bài. 1 Mảnh Vỡ Ký Ức thay cho 2 mảnh thẻ bài.
 Gói bài:
Hình ảnh các lá bài: