Update 30/01

Từ 30-01-23

Thẻ Năm/Thẻ Vĩnh Viễn

♦ Thời gian diễn ra: Sau ngày 10/01
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấn vào biểu tượng Hoạt động Thẻ Năm/V.Viễn

• Tiêu thụ Vé Nạp để kích hoạt Thẻ Năm hoặc Thẻ Vĩnh Viễn. Nếu chưa đủ số lượng Vé Nạp có thể nhấp trực tiếp vào button Đồng Ý mua ngay khi hiển thị giao diện đề cử.
• Bài thủ có thể vào trực tiếp https://pay.zing.vn/game/yugi và chọn Gói Vé Nạp để sở hữu vật phẩm này.

♦ Thẻ Năm:
• Giá : 200 vật phẩm Vé Nạp
• Mua thành công sẽ nhận thưởng danh sách vật phẩm mỗi ngày qua thư. Nếu ngày hôm đó không bấm nút nhận từ Thư thì sang ngày hôm sau sẽ mất thưởng và không thể nhận lại.
• Thẻ Năm kích hoạt nhận thưởng mỗi ngày trong 365 ngày, đến ngày thứ 366 sẽ hết hiệu lực và có thể tiếp tục mua Thẻ Năm mới.
• Danh sách phần thưởng nhận mỗi ngày như sau:
Tên vật phẩm
Số lượng
Gem
30
Thẻ EXP-Lớn
10
EXP Vip
14

♦ Thẻ Vĩnh Viễn:
• Giá : 500 vật phẩm Vé Nạp
• Mua thành công sẽ nhận thưởng danh sách vật phẩm mỗi ngày qua thư. Nếu ngày hôm đó không bấm nút nhận từ Thư thì sang ngày hôm sau sẽ mất thưởng và không thể nhận lại.
• Thẻ Vĩnh Viễn chỉ có thể mua 1 lần, kích hoạt nhận thưởng mỗi ngày và hiệu lực vĩnh viễn.
• Danh sách phần thưởng nhận mỗi ngày như sau:
Tên vật phẩm
Số lượng
Gem
120
Thẻ EXP-Lớn
20
Mảnh Hồn Viễn Cổ
5