VÒNG QUAY 14.2

Từ 03-02-20

Gói Bài Lôi Nhã XVIII

Gói Bài Lôi Nhã XVII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 04/02/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Gói Bài Lôi Nhã


Gói Bài: