YUGIH5 2 TUỔI Clone

Từ 02-12-19

Bảng Đổi Thưởng Điểm Sinh Nhật

Bảng Đổi Thưởng Điểm Sinh Nhật 

Dùng Điểm Sinh Nhật nhận được để đổi thưởng: 

Thưởng 

Số Lượng 

Điểm Tình Bạn 

Số Lần 

Oán  Đế-Caius 

1 

800 

1 

Liệt Phong Đế-Raiza 

1 

500 

1 

Phù Thủy Hỗn Độn Đen 

1 

500 

1 

Mẫu Hạm-MK3 

1 

500 

1 

Vật Tế Bị Chôn Vùi 

1 

1800 

1 

Thánh Đường Ánh Sáng 

1 

2000 

1 

Thiên Sứ Sa Ngã-Asmodeus 

1 

1800 

1 

Thiên Sứ Sa Ngã-Amdusc 

1 

1000 

1 

Uy Quyền  Chủ 

1 

800 

1 

Thú Tự Nhiên 

1 

300 

1