Thông báo: Bảo trì gộp server

Thông báo: Bảo trì gộp server

Quý bài thủ thân mến, Yugi xin thông báo:

Vào lúc 9:00 - 12:00 ngày 5.7, Yugi H5 sẽ bảo trì tất cả server để gộp 1 số server sau:
[60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71] 71
[72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83] 83
[84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95] 95
[96 97 98 99 100] 100
[101 102 103 104 105] 105

Trong thời gian bảo trì sẽ không vào được game.

Mong các bài thủ thông cảm,