[THÔNG BÁO BẢO TRÌ] GỘP SERVER

[THÔNG BÁO BẢO TRÌ] GỘP SERVER

♦ Thời gian gộp server:  Vào lúc 10h → 16h ngày 27/11/2020
YGH5 sẽ tiến hành bảo trì gộp server:

Server Gộp

Server Đích

191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209

209

192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210

210

211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 225, 227, 229

229

212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230

230