Chuỗi sự kiện 11/6/2019

Từ 11-06-19

Avata Chibi Động Mới

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 11/06/2019

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

Giới thiệu Avatar Chibi Động mới