Thông báo bảo trì đột xuất đến 16h30

Thông báo bảo trì đột xuất đến 16h30

Quý bài thủ thân mến, 

Yugi H5 sẽ bảo trì đột xuất đến 16h30 để sửa một số lỗi nhỏ sau cập nhật.


- Ảnh hưởng: không thể truy cập vào game

Mong các bài thủ thông cảm