VÒNG QUAY TẾT

Từ 13-01-20

Gói Bài Lôi Nhã XVII

Gói Bài Lôi Nhã XVII

Thời gian áp dụng: từ sau bảo trì ngày 14/01/2020

Vào giao diện Tiệm Bài – Gói Bài Lôi Nhã