Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Quyền Lợi Vip – Duy Trì Vip

- Thời gian áp dụng: Sau bảo trì 4/1/2019 – vĩnh viễn

- Đối tượng: tất cả bài thủ Yugi H5 có cấp Vip 4 trở lên  •      Điểm danh Vip Tháng:

-Tương ứng mỗi mốc Vip mà bài thủ đang đạt được, mỗi tháng sẽ có 1 phần thưởng điểm danh Vip

-Phần quà chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong tháng đó thông qua Thư

-Nếu bài thủ tăng cấp vip trong tháng, sẽ nhận được thưởng của cấp vip tiếp theo

-Vip càng cao sẽ nhận được nhiều mức thưởng

-Vip 1 2 3 không có thưởng điểm danh Vip hàng tháng

Cấp Vip

Thưởng

Vip 4

EXP Lớn * 10

 

Vip 5

EXP Lớn * 25

 

Vip 6

EXP Lớn * 50

Gold * 18.000

Vip 7

EXP Lớn * 150

Gold * 24.000

Vip 8

EXP Lớn * 300

Gold * 30.000

Vip 9

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

Vip 10

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

Vip 11

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

Vip 12

EXP Lớn * 2500

Gold * 54.000

  

  •      Quyền lợi Vip – Duy Trì Vip

-Ở mỗi cấp Vip sẽ có các mốc thưởng thêm khi bài thủ nạp đủ điều kiện

-Mỗi mốc sẽ có 1 phần thưởng thêm nhất định

-Mỗi mốc thưởng thêm chỉ được nhận 1 lần duy nhất thông qua thư

-Vip 1 2 3 4 5 không có thưởng thêm này

Cấp Vip

Mốc duy trì

Thưởng

Vip 6

                   4,000,000

EXP Lớn * 50

Gold * 18.000

                   8,000,000

EXP Lớn * 50

Gold * 18.000

                12,000,000

EXP Lớn * 50

Gold * 18.000

                16,000,000

EXP Lớn * 50

Gold * 18.000

Vip 7

                   5,000,000

EXP Lớn * 150

Gold * 24.000

                10,000,000

EXP Lớn * 150

Gold * 24.000

                15,000,000

EXP Lớn * 150

Gold * 24.000

                20,000,000

EXP Lớn * 150

Gold * 24.000

                25,000,000

EXP Lớn * 150

Gold * 24.000

Vip 8

                   6,000,000

EXP Lớn * 300

Gold * 30.000

                12,000,000

EXP Lớn * 300

Gold * 30.000

                18,000,000

EXP Lớn * 300

Gold * 30.000

                24,000,000

EXP Lớn * 300

Gold * 30.000

                30,000,000

EXP Lớn * 300

Gold * 30.000

                36,000,000

EXP Lớn * 300

Gold * 30.000

Vip 9

                   7,000,000

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

                14,000,000

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

                21,000,000

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

                28,000,000

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

                35,000,000

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

                42,000,000

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

                49,000,000

EXP Lớn * 500

Gold * 36.000

Vip 10

                18,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

                36,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

                54,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

                72,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

                90,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

              108,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

              126,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

              144,000,000

EXP Lớn * 750

Gold * 42.000

Vip 11

                20,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

                40,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

                60,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

                80,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

              100,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

              120,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

              140,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

              160,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000

              180,000,000

EXP Lớn * 1500

Gold * 48.000