Chuỗi Cập Nhập Ngày 04/01/2019

Từ 03-01-19 đến 03-06-19

Ưu hóa Gói bài Tân Thủ (áp dụng tất cả server)

  • Thời gian diễn ra:  sau bảo trì 14/12/2018
  • Đối tượng tham gia:

-Tất cả các Bài Thủ mới

-Điểm danh Tân Thủ đủ ngày sẽ nhận được thưởng


  • Phần Thưởng:

Ngày 1:

Bẫy Quấy Nhiễu * 1

Thẻ Tím * 2

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 2:

Hầm chông * 1

Thẻ Tím * 4

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 3:

Hầm bẫy * 1

Thẻ Tím * 6

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 4:

Tấn Công Vô hiệu * 1

Thẻ Tím * 8

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 5:

Thủ Vệ Khiên Chắn * 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 6:

Dung Hợp * 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 7:

Sống dậy * 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 10:

Quái Uy Phong-Bảo Tố* 1

Thẻ Tím * 10

Gem * 10

Gold * 100

Ngày 14:

Hà Bá *1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 18:

Kẻ Xâm Nhập * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 22:

Khiên Ngàn Năm * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 26:

Người Rồng Búa Lớn * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20

Ngày 30:

Mefisto * 1

Thẻ Vàng * 10

Bình phong Ấn * 10

Gem * 20