Bản Cập Nhật Tháng 5

Từ 27-04-18

Shop Hư Vô Huyền Cảnh

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 11/05/2018.
  • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung: 
    • Shop Hư Vô: Đổi bài hiếm trong Cửa Hàng Hư Vô.
    • Dùng Đá Hư Vô đổi bài, mỗi lá bài chỉ đổi được 1 lần duy nhất.
    • Đá Hư Vô nhận được trong các hoạt động.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5