Bản Cập Nhật Tháng 6

Từ 01-06-18

Shop Hư Vô Lôi Nhã V

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 08/06/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung:
    • Shop Hư Vô: Đổi bài hiếm trong Cửa Hàng Hư Vô Lôi Nhã.
    • Dùng Đá Hư Vô đổi bài, mỗi lá bài chỉ đổi được 1 lần duy nhất.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5