Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Shop Hư Vô Huyền Cảnh

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
  • Nội dung:
    • Dùng Đá Hư Vô để đổi bài.
    • Mỗi lá bài chỉ đổi được 1 lần duy nhất.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5