Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Thời trang Thiên Sứ Sa Ngã Superbia

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Skin.
  • Nội dung:
    • Cập nhật thời trang Thiên Sứ Sa Ngã Superbia.
    • Sử dụng Ảo Tinh để mua thời trang.

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5